Regionale initiatieven

In ‘Sterk naar Werk’ hebben lokale initiatieven centraal gestaan. Idee was dat 1e lijnszorgprofessionals in bijzonder in gezondheidscentra op intensieve en innovatieve wijze gingen samenwerken rond Arbeid & Zorg.  Dit gebeurde vooral door het toevoegen van een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige aan het team van het gezondheidscentrum. In de periode 2008 – 2011 hebben de volgende pilots plaatsgevonden:


Almere – Welzijn & arbeidsrevalidatie bij hartpatiënten eerste lijn
In samenwerking met drie gezondheidscentra van Zorggroep Almere begeleidt een arbeidsgeneeskundige via een multidisciplinaire aanpak cliënten met hartklachten na een ziekteperiode of ziekenhuisopname.

Amsterdam – Arbeidsgerelateerde eerstelijnszorg voor cliënten DWI
GAZO biedt al enkele jaren geïntegreerde arbeidsgerelateerde zorg aan voor werknemers van bedrijven in Amsterdam Zuid-Oost en wil deze zorg in samenwerking met Amsterdam-DWI en Agis ook toepassen op cliënten van DWI, om te beginnen in het stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost.

Amsterdam (Osdorp) – De arbeidsdeskundige als professional in gezondheidscentrum Osdorp
Het gezondheidscentrum Osdorp zet een arbeidsdeskundige in om mensen met gezondheidsklachten weer te laten participeren in het arbeidsproces. De arbeidsdeskundige bevordert de zelfregie van mensen met gezondheidsproblemen. Anderzijds worden ook de medewerkers van het centrum door de arbeidsdeskundige nauw betrokken bij arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken.

Breda – Zelfsturend intervisieprogramma
Mantelzorgers, zzp’ers, medewerkers uit het MKB, vangnetters, vrijwilligers etc. krijgen meestal geen bedrijfsgeneeskundige zorg. Gezondscentrum Meander bevordert door middel van intervisie en (antroposofische) hulpmodules de ‘empowerment’ van deze patiënten.

Deurne – Korte lijnen tussen gezondheid en werk
Een Arts voor Arbeid en Gezondheid maakt bedrijfsgeneeskundige expertise toegankelijk voor mensen die via hun werkgever (vrijwel) geen gebruik kunnen maken van arbodienstverlening. Denk aan zelfstandige ondernemers, freelancers, vrijwilligers, mantelzorgers en niet-werkenden waarvoor gezondheidsklachten een belemmering vormen voor (maatschappelijke) participatie. Zie ook www.bedrijfsartsvoordeurne.nl

Voor informatie over de activiteiten in 2015 wordt verwezen naar de website: Sociale Gezondheid Deurne

Haaksbergen – De bedrijfsarts werkzaam in de eerstelijnszorg
De Coöperatieve Huisartsengroep Haaksbergen zet een bedrijfsarts in binnen de eerstelijnszorg. Als tijdens consultatie van de huisarts blijkt dat de klachten arbeidgerelateerd zijn, wordt de patiënt doorverwezen naar deze bedrijfsarts.

Haarlem – Arbeidsdeskundige in de eerste lijn
Een arbeidsdeskundige ondersteunt doorverwezen cliënten van het gezondheidcentrum bij het maken van keuzes in hun veranderende situatie van ziekte en gezondheid. De arbeidsdeskundige draagt verder bij aan de toerusting van professionals in de 1e lijn tot het leggen van verbanden tussen werk, werkomstandigheden en klachten van de cliënt.

Hardenberg – Gezondheid en Participatie
In  Hardenberg willen arbeidsdekundigen samen met huisartsen de positie versterken van mensen met
gezondheidsklachten in relatie tot deelname aan werk, waarmee wordt bevorderd dat zij meer de regie in eigen hand nemen én houden. Hiertoe zal  onder andere een kenniscentrum ‘Gezondheid en Werk’ worden opgezet, dat aansluit bij het huidige WMO-loket.

Helmond – Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt beter (deelproject met Veldhoven)
In Gezondheidscentrum Leonardus wordt de arbocuratieve zorg en de curatieve eerstelijnszorg beter op elkaar afgestemd zodat optimaal gebruikt wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Tevens wordt de (preventieve) bedrijfsgeneeskundige zorg voor iedereen toegankelijk, dus ook voor zelfstandigen, mantelzorgers en werknemers die geen toegang hebben tot een bedrijfsarts.

Landgraaf – Korte lijnen in de arbeidscuratieve samenwerking
Medisch Centrum Putstraat wil gestructureerde arbocuratieve samenwerking in de 1e lijn mogelijk maken. Daartoe krijgt een bedrijfsarts een vaste plek binnen de eerstelijnszorg.

Malden – Korte lijnen in de arbeidscuratieve samenwerking
Gezondheidscentrum De Kroonsteen/De Vuursteen wil zorgen voor een betere toegankelijkheid van arbeidsgeneeskundige expertise en zorg in de eerste lijn. Een bedrijfsarts houdt zich volledig onafhankelijk en optimaal bezig met het zo goed mogelijk functioneren van de cliënt.

Noordwijk – Bedrijfsarts binnen de geïntegreerde eerste lijn
Huisartsen in Gezondheidscentrum Wantveld verwijzen cliënten met gezondheidsklachten in relatie met werk door naar een op het gezondheidscentrum aanwezige bedrijfsarts. Er wordt een instrument voor triage en een gezamenlijke benadering voor het bevorderen van zelfregie van de cliënt ontwikkeld.

Voor informatie over de activiteiten in 2015 wordt verwezen naar bedrijfsarts Jeanette Hemke en een recent artikel over haar in gezondheidscentrum Wantveld:  Artikel in TBV over participatie maatschappij  (jan. 2015)

Ruurlo – Arbozorg en empowerment voor het MKB en ZZP’ers i.s.m. de eerste lijn
Voor zelfstandige ondernemers en werknemers in het MKB is bedrijfsgezondsheidszorg
niet vanzelfsprekend. Wekelijks is een bedrijfsarts in Huisartsenpraktijk de Linde aanwezig om de gevolgen van ziekte voor het werk te bespreken en te helpen bij een zorgvuldige terugkeer naar (gezond) werk.

Voor informatie over de activiteiten in 2015 wordt verwezen naar bedrijfsarts Peter Ribbens en zijn website: Peter Ribbens – RIcharge

Veldhoven – Arbocuratieve zorg in de buurt: dichtbij werkt beter (deelproject met Helmond)
In Gezondheidscentrum De Bolzen wordt de arbocuratieve zorg en de curatieve eerstelijnszorg beter op elkaar afgestemd zodat optimaal gebruikt wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Tevens wordt de (preventieve) bedrijfsgeneeskundige zorg voor iedereen toegankelijk, dus ook voor zelfstandigen, mantelzorgers en werknemers die geen toegang hebben tot een bedrijfsarts.